Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies. Ik ga akkoord Ik ga niet akkoord

Reglement Handel nu


Een scholenactie van 16 april tot 12 mei, van Oxfam-Wereldwinkels vzw
naar aanleiding van World Fair Trade Day 2018

Organisatie

Artikel 1:
De scholenactie naar aanleiding van World Fair Trade Day 2018 wordt georganiseerd door Oxfam-Wereldwinkels vzw met maatschappelijke zetel in de Ververijstraat 17, 9000 Gent.

Artikel 2:
De organisator kan de persoonsgegevens van de deelnemers opnemen in haar bestanden om ze op de hoogte te houden van latere acties die hen zouden kunnen interesseren. Hierbij zullen zowel de "Wet van 8 december 1992 tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens" als aanvullende wetgeving inzake e-mailgegevens strikt worden gerespecteerd.

Deelname

Artikel 3:
Aan het initiatief kan worden deelgenomen door scholieren. Elke school komt in aanmerking voor deelname (basis, secundair, hoger of volwassenenonderwijs). Leerkrachten en directie kunnen hun scholieren hierin ondersteunen.
Artikel 4:
Men neemt deel aan de wedstrijd door zich in te schrijven, ten laatste op vrijdag 11 mei 2018 om 8 uur, via www.handelnu.be. De inschrijving moet voorzien zijn van de nodige gegevens om als inzending beschouwd te kunnen worden. Onder de nodige gegevens wordt verstaan: naam en adres van de inzender (zoals vermeld op de identiteitskaart) en e-mailadres. Daarnaast worden ook de naam van de school gevraagd met het vestigingsadres, het mailadres van de school en het aantal leerlingen, leerkrachten en derden die men verwacht te bereiken met de actie, en een korte beschrijving van de actie.
Artikel 5:
De inzender wordt vanaf het moment van registratie beschouwd als de contactpersoon van de school voor de scholenactie ‘Handel nu’. De contactpersoon ontvangt alle verdere communicatie rond de wedstrijd: wijzigingen, vragen naar extra informatie bij de geplande/uitgevoerde actie, evaluaties, berichtgeving rond de winnaars, tussentijdse informatie, alsook latere acties die deelnemers aan deze wedstrijd zouden kunnen interesseren.
Artikel 6:
Breng je ‘Handel nu’ op een originele manier in beeld met minstens 1 foto/verslag en post de resultaten op www.handelnu.be. Pas het aantal correcte deelnemers aan. Enkel bij het posten van resultaten maak je kans om de wedstrijd te winnen. Dit geldt als jullie inzending ter beoordeling door de jury.
Artikel 7:
Heb je voor de organisatie van je actie in het kader van ‘Handel nu' producten van eerlijke handel nodig, dan kan je deze bestellen bij de dichtstbijzijnde wereldwinkel. Op oxfamwereldwinkels.be/winkels vind je alle contactgegevens en openingsuren. Bestellen kan enkel via de wereldwinkel in je buurt. Maak duidelijke afspraken rond de betaling van de producten. Geef je bestelling tijdig door. De organisator kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor laattijdige leveringen.
Artikel 8:
De organisator behoudt het recht foto’s, teksten of filmpjes te weigeren voor deelname aan de wedstrijd omwille van de zedelijkheid of omwille van handelingen of gebaren die niet stroken met de ethische code van de organisator.
Artikel 9:
Iedere inzender waarborgt, op straffe van uitsluiting, dat hij/zij de originele auteur en volledig rechthebbende is van de ingezonden werken. Hij/zij waarborgt tevens dat eventuele betrokken personen afgebeeld op het ingezonden werk hun akkoord hebben gegeven voor afbeelding, tentoonstelling en verspreiding ervan. Oxfam-Wereldwinkels vzw aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor mogelijke inbreuken op de auteursrechten van derden. Door zijn/haar inzending vrijwaart de deelnemer de organisatoren van alle mogelijke aanspraken van derden ter zake.

Verloop

Artikel 10:
De wedstrijd loopt van 26 april tot 12 mei 2018. De foto’s, filmpjes en verslagen moeten ten laatste op vrijdag 18 mei 2017 om 8u. opgeladen worden op www.handelnu.be om in de prijzen te kunnen vallen. Foto’s en verslagen die later verstuurd worden, kunnen opgeladen worden maar komen niet in aanmerking voor de prijzen.
Artikel 11:
De ingezonden foto’s, filmpjes en tekstjes worden gedurende de wedstrijd op www.handelnu.be gepubliceerd en kunnen nadien eventueel worden tentoongesteld. De ingezonden foto’s, filmpjes en tekstjes worden automatisch eigendom van Oxfam-Wereldwinkels vzw, die ze kan gebruiken voor sensibiliserende, wervende en commerciële doeleinden.
Artikel 12:
Gedurende de wedstrijd wordt er geen correspondentie gevoerd met de jury over de resultaten of over het verloop van de wedstrijd. De beslissingen van de jury zijn niet vatbaar voor beroep.
 

Winnaars

Artikel 13:
Over het hele land worden 6 laureaten uitgekozen. Zij kunnen de volgende prijzen winnen:
• Een plaatstalen award Handel nu, ter bevestiging op een muur.
• Een live optreden van Die Verdammte Spielerei.
• Een EDO-nascholing voor de leerkrachten.
• Een pakket met educatief en representatiemateriaal 
• Een sapje voor elke leerling van de school.
De acties worden beoordeeld aan de hand van volgende criteria:
• De verhouding tussen het aantal leerlingen in de school en het aantal leerlingen (maar ook leerkrachten, personeel, ouders en anderen) dat bereikt of geprikkeld wordt door, of aanwezig is op de actie.
• De relatieve verhouding tussen het aantal leerlingen in de school en het aantal met vorming bereikte leerlingen en dit gedurende minstens een lesuur.
• Originaliteit van de activiteit.
De jury baseert zich op foto’s, verslagjes en filmpjes die ten laatste op vrijdag 18 mei 2017 om 8u. worden gepost op www.handelnu.be. Datum, locatie en praktische afspraken van de uitreiking worden met de winnaar besproken.
Artikel 14:
De foto’s, verslagen en filmpjes van de scholenactie 'Handel nu’ worden door de jury, samengesteld uit medewerkers van Oxfam-Wereldwinkels vzw, beoordeeld op basis van de criteria zoals beschreven in artikel 13. De jury bestaat uit minstens 2 personen die elke inzending beoordelen door een score te geven van 0 tot 10 per criterium. De scores worden eenvoudig opgeteld en de scholen met de hoogste scores worden de winnaars van de wedstrijd. In geval van een ex aequo gaat deze naar de school die de hoogste absolute score(s) kreeg.
Artikel 15:
Alle laureaten van de scholenactie 'Handel nu’ worden vóór 1 juni 2018 bekendgemaakt op www.handelnu.be (en eventueel ook op andere websites) en worden tevens persoonlijk verwittigd via e-mail of telefoon.
Artikel 16:
De gewonnen prijzen zijn niet inwisselbaar voor contant geld en worden verstuurd/geleverd op het adres van de school of naar de lokale wereldwinkel na contact met de organisator en de winnaar.

Overige bepalingen

Artikel 17:
Zaken die aanleiding zouden kunnen geven tot betwisting en niet bepaald worden in het onderhavige reglement, zullen door de inrichters worden beslecht. De beslissingen van de jury zijn onherroepelijk.
Artikel 18:
Derden hebben niet het recht om foto's van de scholenactie 'Handel nu' te kopiëren, te verhandelen en/of voor andere doeleinden te gebruiken.
Artikel 19:
Er is geen aankoopverplichting verbonden aan de deelname aan deze wedstrijd.
Artikel 20:
Door deelname aan de wedstrijd verklaart de deelnemer zich akkoord met het hierboven opgenomen reglement.